проф. д-р инж. Здравко Петков

УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ  чрез изграждане на съвременен

 Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Проектно предложениеText Box: Академичен  състав
Text Box: Екип за подготовка на проектното предложение

проф. д-р инж. Здравко Б. Петков

Кат. “Строителна механика”, СФ, УАСГ

е-mail: zbp_uacg@abv.bg